Informatie

ANBI, Doelstelling en Beleid

ANBI gegevens

Stichting Ceres Kringloopcentrum,

Adres: Industrieweg 33, 1422 AH Uithoorn

Telefoon: 0297 – 568 608,

RSIN nummer: 007223511

KvK nummer: 33181588

Doelstelling van de Stichting

Beleidsplan

Ten behoeve van de milieudoelstelling wordt hergebruik van goederen bevorderd door het actief inzamelen van deze goederen en ze vervolgens, na sorteren en repareren weer te verkopen in onze kringloopwinkel. Daarnaast worden de afgekeurde goederen zoveel mogelijk in gescheiden fracties afgevoerd naar betrouwbare afnemers. Al deze afnemers staan op de landelijke VIHB lijst.

Ter realisering van de sociale doelstelling biedt Stichting Ceres Kringloopcentrum mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt de gelegenheid werkervaring op te doen. Doelgroepen, zijn onder andere mensen met een uitkering in de bijstand of via het UWV, mensen met een re-integratie of leer/vraag (b.v. taal-stage). Hiertoe wordt nauw samengewerkt met gemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en De Ronde Venen. Tevens werkt Stichting Ceres samen met AM match Hoofddorp, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzet.

Bestuur en Directie:

Voorzitter: L. Heijlman, Uithoorn
Secretaris: Vacant
Penningmeester: W. Hofmans, Naarden
Directeur/bestuurder: P.H.J.M. van Soelen, Kudelstaart

Beloningenbeleid:

Bestuursleden ontvangen een keer per kwartaal een onkostenvergoeding. Personeel in dienst van Stichting Ceres wordt beloond volgens het handboek arbeidsvoorwaarden voor kringloopbedrijven. Vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding naar rato van het aantal gewerkte uren.

Balans per 31 december 2021

(in duizend euro's):

Vaste activa

301

Eigen vermogen

348

Vorderingen op korte termijn

21

Langlopende schulden0
Liquide middelen

168

Kortlopende schulden

142

Totaal activa

490

Totaal passiva

490

Resultatenrekening over het jaar 2021

(in duizend euro's):
Netto omzet

414

Lonen en salarissen

257

Sociale lasten

61

Afschrijvingen

18

Overige bedrijfskosten

72

Rente baten0
Rente lasten3

Resultaat

3

Vacatures

Regelmatig zoekt Stichting Ceres vrijwilligers voor diverse afdelingen. Alle dagen en tijden zijn uiteraard bespreekbaar. Zie voor vacatures de pagina: vacatures.