Informatie

ANBI, Doelstelling en Beleid

ANBI gegevens

Stichting Ceres Kringloopcentrum,

Adres: Industrieweg 33, 1422 AH Uithoorn

Telefoon: 0297 – 568 608,

RSIN nummer: 007223511

KvK nummer: 33181588

Doelstelling van de Stichting

Beleidsplan

Ten behoeve van de milieudoelstelling wordt hergebruik van goederen bevorderd door het actief inzamelen van deze goederen en ze vervolgens, na sorteren en repareren weer te verkopen in onze kringloopwinkel. Daarnaast worden de afgekeurde goederen zoveel mogelijk in gescheiden fracties afgevoerd naar betrouwbare afnemers. Al deze afnemers staan op de landelijke VIHB lijst.

Ter realisering van de sociale doelstelling biedt Stichting Ceres Kringloopcentrum mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt de gelegenheid werkervaring op te doen. Doelgroepen, zijn onder andere mensen met een uitkering in de bijstand of via het UWV, mensen met een re-integratie of leer/vraag (b.v. taal-stage). Hiertoe wordt nauw samengewerkt met gemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en De Ronde Venen. Tevens werkt Stichting Ceres samen met AM match Hoofddorp, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzet.

Bestuur en Directie:

Voorzitter: L. Heijlman, Uithoorn
Secretaris: Vacant
Penningmeester: W. Hofmans, Naarden
Directeur/bestuurder: P.H.J.M. van Soelen, Kudelstaart

Beloningenbeleid:

Bestuursleden ontvangen een keer per kwartaal een onkostenvergoeding. Personeel in dienst van Stichting Ceres wordt beloond volgens het handboek arbeidsvoorwaarden voor kringloopbedrijven. Vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding naar rato van het aantal gewerkte uren.

Balans per 31 december 2022

 

(in duizend euro's):

Vaste activa

307

Eigen vermogen

346

Vorderingen op korte termijn

11

Langlopende schulden0
Liquide middelen

149

Kortlopende schulden

121

Totaal activa

467

Totaal passiva

467

Resultatenrekening over het jaar 2022

(in duizend euro's):
Netto omzet

484

Lonen en salarissen

308

Sociale lasten

58

Afschrijvingen

14

Overige bedrijfskosten

102

Rente baten0
Rente lasten

4

Resultaat

-2

Vacatures

Regelmatig zoekt Stichting Ceres vrijwilligers voor diverse afdelingen. Alle dagen en tijden zijn uiteraard bespreekbaar. Zie voor vacatures de pagina: vacatures.